عملیات پیشگرم

عملیات پیشگرم حرارت دادن قطعه برای بالا بردن دمای آن، قبل از شروع جوشکاری عملیات پیشگرم نامیده می شود. ...