عملیات پس گرم

تنش زدایی یا تنش گیری که در اصطلاح به آن PWHT (Post Weld Heat Treatment )  یا پسگرم نیز ...