تنش پسماند

تنش پسماند تنش پسماند تنشي است که به دليل پروسه هاي مختلف ساخت و توليد از قبيل ريخته‌گري ، ...