المنتهای حرارتی سرامیکی

5.00 out of 5

لمنت های حرارتی سرامیکی، از کنار هم قرار گرفتن مهرههای سرامیکی و سیم بافته شده از جنس نیکل کروم که از درون مهرهها عبور میکند حاصل شده است.

اطلاعات بیشتر