عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

هر گونه گرم کردن و سرد کردن زمانبندی شده فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها به منظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، عملیات حرارتی نامیده می شود. عملیات حرارتی برای تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و به ویژه متالورژیکی مواد استفاده میشود.

عملیات حرارتی در جوش به دو گروه عمده تقسیم میشود:
 
۱.  عملیات حرارتی پیشگرم (Preheat treatment)
۲.  عملیات حرارتی پسگرم  (Post Heat Treatmet)

جستجو

آخرین پست ها

تنش پسماند

تنش پسماند

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

عملیات پیشگرم

عملیات پیشگرم

عملیات پس گرم

عملیات پس گرم