تنش پسماند

تنش پسماند

تنش پسماند

تنش پسماند

تنش پسماند تنشي است که به دليل پروسه هاي مختلف ساخت و توليد از قبيل ريخته‌گري ، فورج ، جوشکاري، ماشينکاري و غيره در داخل قطعه ایجاد شده است. تنشهاي پسماند عموماً مواقعي ايجاد می شوند که شرايط در لايه ‌هاي بيروني قطعات متفاوت از لايه ‌هاي دروني باشد. اين شرايط عموماً بوسيله پروسه‌هاي مکانيکي، شيميايي، حرارتي، جوشکاري و ريخته‌گري ایجاد می گردد.

تنشهاي پسماند دليل اصلي ناپايداري قطعات در طول زمان مي‌باشد. همچنين تنش پسماند باعث پايين آمدن تحمل بارگذاري قطعات مي‌گردد. اين تنشها مانند نيروي مازاد برروي قطعه وجود دارند و می‌توانند سبب تاب برداشتن، ترک برداشتن و یا شکست زودهنگام در حین تولید یا درحین کار شوند.

1 نظر

نظرات بسته شدند.

جستجو

آخرین پست ها

تنش پسماند

تنش پسماند

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

عملیات پیشگرم

عملیات پیشگرم

عملیات پس گرم

عملیات پس گرم