اجرای عملیات حرارتی مخازن و پوسته مبدل‌های حرارتی در شکرت آبان کولر