اجرای پروژه تنش زدایی مخازن کروی برای شرکت گاز عراق